DualArt Design

Avizare

Autorizatia lucrarilor de construire, certificatul de urbanism, fisa pentru avize


Prezentul articol are ca obiectiv punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de autorizare, formularele autorizarii si continutul documentatiei necesare autorizarii.

Formular - Cerere pentru eliberarea Certificatului de urbanism C.U.

              - Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism

              - Cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire/demolare si anexa

              - Cerere pentru prelungirea autorizatiei de constructie/desfiintare

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pentru bransament utilitati urbane

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului de mediu

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pt. racordare la reteaua de gaze

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pt. racordarea la reteaua de apa si canal

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pt. racordarea la reteaua electrica

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pentru racordarea la reteaua de telefonie

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pt. siguranata la incendiu (PSI)

              - Fisa tehnica pentru emiterea acordului unic pt. circulatie (politia rutierea)

Transparenta procesului de autorizare - atat la certificatul de urbanism, cat si la autorizatia de construire/desfiintare, autorizatia de interventie in domeniul public si/sau privat - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora (accesand site-ul www. primariamotru.ro/acte necesare).

In sensul prezentului articol, definim:

- Certificatul de urbanism: actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor.

- Autorizatia de construire/desfiintare (demolare - PAD, DTAD ): actul de autorizare al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor. Autorizatia de construire/desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare (titlu de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune).

- Autorizatia de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat: actul administrativ emis de autoritatea administratiei publice locale prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati care afecteaza domeniul public si/sau privat cu scopul protejarii spatiilor verzi, a drumurilor, trotuarelor, parcajelor, a altor dotari publice, a parcurilor si a arborilor.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora.

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri (garduri) si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si a alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare pentru organizarea de santier, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan.

 Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati ;

g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;

h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea - la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;

 

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent urmatoarele:

- cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1 Anexa 1), obtinut, contra cost, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

- plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;

- titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);

- extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;

- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie);

(2) Conform precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea cerificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile din cerere.

 (3) Cerificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

 

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire

(1) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul model F2 anexa 1, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism (in copie);

d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.(Fost P.A.C.), inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare)  intocmit dupa cum urmeaza:

- se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor (vezi lista, Anexa nr.  2);

- se verifica, in conditiile legii de verificatori de proiecte atestati (vezi lista,  Anexa nr.  3);

- in situatia in care se solicita si autorizarea organizarii de santier, se prezinta si piesele - scrise si desenate - specifice proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);

e) avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in certificatul de urbanism;

     f) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

     g) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie).

 

Conform celor mentionate mai sus recapitulam pasii ce trebuiesc urmati pentru realizarea unei constructii:

1. Obtinerea certificatului de urbanism prin intocmirea unei documentatii si achitarea unei taxe modice.
2. Intocmirea proiectului pentru autorizatia de constructie (elaborat de arhitect, ingineri si alti specialisti).
3. Efectuarea unui studiu geotehnic asupra terenului.
4. Obtinerea avizelor mentionate in certificatul de urbanism.
5. Obtinerea aviziului inspectoratului in constructii.
6. Obtinerea autorizatiei de constructie.
7. Elaborarea proiectului tehnic (de catre arhitect si ingineri).
8. Deschiderea santierului si urmarirea graficului de lucru.
9. Receptia finala a  lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente, regularizarea taxelor.
10. Intabularea.

Incadrare legala a celor mentionate mai sus:

 

Legea 453/2001 privind modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Ordinul 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 prinvind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinea in care trebuiesc obtinute actele pentru autorizatia de construire: certificat de urbanism, documentatiile de urbanism, avize, Documentatia pentru Autorizatie de construire (DTAC-PAC), aviz ISC.

Sursa: Ghidul privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei  care sta la baza emiterii unei autorizatii de construire. - Primaria Municipiului Motru